Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Γιατί δεν γίνεται αναφορά σε καμμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεως «Περί κοίλης γης, πυλών και μιαρών εθνών» όπου αναφέρονται προφητείες Χριστιανικές, Εβραϊκές και Μουσουλμανικές και οι οποίες «εμπλέκουν» και τον Μέγα Αλέξανδρο, απόκρυψη - παραχάραξη ; ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ


Γιατί δεν γίνεται αναφορά σε καμμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεως «Περί κοίλης γης, πυλών και μιαρών εθνών» όπου αναφέρονται προφητείες Χριστιανικές, Εβραϊκές και Μουσουλμανικές και οι οποίες «εμπλέκουν» και τον Μέγα Αλέξανδρο, απόκρυψη - παραχάραξη ;

Χριστιανικές αναφορές
Σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο Μέγας Αλέξανδρος εξεστράτευσε στην ανατολή για να κλείσει τις «πύλες» όπου από αυτές είχαν ανέβει στην επιφάνεια αρκετά από τα ρυπαρά έθνη.  

  Δηλαδή η προφητεία μας μιλάει για μια θεϊκή αποστολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  Ο Μέγας Αλέξανδρος κατατρόπωσε τους μιαρούς εχθρούς του ανθρωπίνου γένους και σφράγισε τις πύλες με χαλκό. Οι πύλες φέρουν εξωτερικά και εσωτερικά ενεργειακό πεδίο δια να είναι απαραβίαστες. Όσες πύλες σφράγισε ο Μέγας Αλέξανδρος έχουν το σχήμα του ήλιου της Βεργίνας.
  Συνεχίζοντας λέγει : … Εν εκείνω γαρ τω καιρώ αποφράξει Κύριος ο Θεός τας πύλας τας εν Ινδαλία [Ινδία] άς έκλεισεν Αλέξανδρος ο των Μακεδόνων βασιλεύς και εξελεύσονται οι εβδομήκοντα δύο βασιλείς μετά του λαού αυτών, τα λεγόμενα ρυπαρά έθνη, σάρκας ζώντων ανθρώπων εσθιόντες και το αίμα πίνοντες.  
 
  Δηλαδή τον  καιρό εκείνο θ’ ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών που έκλεισε ο βασιλέας των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα εξέλθουν τότε από αυτές οι 72 βασιλείς με τον λαό τους, τα λεγόμενα βδελυρά έθνη, που είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσωδία. Αυτά θα διασκορπισθούν σε όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους.
   Θα καταβροχθίζουν επίσης με μεγάλη ηδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά, και κάθε ακαθαρσία. Αλλοίμονο στις περιοχές απ όπου θα περάσουν ! Αν είναι δυνατόν, Κύριε, ας μην υπάρχουν τότε χριστιανοί ! Γνωρίζω όμως ότι θα υπάρχουν.
  Αναφορά για το ίδιο υπάρχει και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. 
  Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο .. [..ον], στίχοι ..-.. :
.. Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου,
.. καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.
.. καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·
 Εβραϊκή αναφορά
  Η επόμενη αναφορά είναι στο εβραϊκό βιβλίο «Τα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών» : «όταν οι παλαιοί κάτοικοι της Γης, (τα βδελυρά έθνη), θα πολεμήσουν με τους καινούργιους [ανθρώπους], τότε θα γίνει ένας πόλεμος όπου όμοιος του δεν ξανάγινε πάνω στον πλανήτη».
Μουσουλμανική αναφορά
  Τέλος υπάρχει αναφορά και εις το Κοράνι των Μουσουλμάνων, στο ... (...ο ) κεφάλαιο με την ονομασία «Το άντρον» δηλαδή στο σπήλαιο στους στίχους ... έως ... αναφέρει για το «κλείσιμο» από τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και το τι θα γίνει στο μέλλον.
  Κοράνι, Κεφάλαιο ..., με την ονομασία «Το .........» [Al-.....] 
... Ω Μωάμεθ ! θα σ’ ερωτήσωσι περί του Ζουλ – Καρνέιν, αποκρίθητι θα διηγηθώ υμ ίν την ιστορίαν αυτού 2
.... Ωρίσαμεν την εξουσίαν αυτού επί της γης και τω παρεχωρήσαμεν τα μέσα ίνα εκτελέση πάν ό,τι εβούλετο ακολουθών οδόν τινά.
.... Ώδευσε μέχρις ου έφθασεν εις την δύσιν, είδε δύοντα τον Ήλιον εν βορβορώδει τινί πηγή, πλησίον δ’ αυτής εύρε λαόν.
..... Είπομεν αυτώ ώ Δίκερως ! δύνασαι να τιμωρήσης τον λαόν τούτον, ή να μεταχειρισθής αυτόν ευμενώς.
..... – Θα τιμωρήσω, απεκρίθη ούτος, πάντας τους ασεβείς και είτα θα εγκαταλείψω αυτούς τω Θεώ όστις σκληρώς θα τους τιμωρήση.
..... Άλλ’ όστις πιστεύση και πράξη το αγαθόν θα αμειφθή εξαιρέτως, και θα αναθέσω αυτώ διαταγάς άς θέλει απόνως εκτελέσει.
..... Ο Δίκερως εκ νέου ανέλαβε την πορείαν αυτού,
..... Έως ου έφθασεν εις το μέρος εις ό ανατέλλει ο Ήλιος επί τινός λαού εις όν ουδέν εδώκαμεν προς προφύλαξιν του εκ της θερμότητος αυτού.
..... Ναι, ούτως έχει, και γιγνώσκομεν πάντας τους μετ’ αυτού.
..... Και ηκολούθησεν ετέραν οδόν,
..... Μέχρις ού έφθασε μεταξύ δύο προχωμάτων, εις τους πρόποδας των οποίων κατώκει λαός μόλις εννοών διάλεκτον τινά.
..... Ο λαός ούτος είπεν αυτώ – Ώ Δίκερως ! ο Γώγ και Μαγώγ διαφθείρουσι την γην. Δύνασαι αντί αμοιβής να εγείρης φραγμόν μεταξύ ημών ;
..... Η υπό του Κυρίου μου, απεκρίθη ούτος, χορηγηθείσα μοι εξουσία, είναι μεγαλυτέρα αμοιβή της υμετέρας. Αρκεί να με συνδράμετε μετά προθυμίας, και θέλω εγείρει φραγμόν μεταξύ υμών.
..... Κομίσατέ μοι διαφόρους σιδηράς πλάκας αρκούσας ίνα πληρώσωσι το μεταξύ των δύο ορέων διάστημα, φυσήσατε το πυρ μέχρις ού πυρακτωθή ο σίδηρος. Έπειτα είπε κομίσατέ μοι αναλελυμένον χαλκόν όπως χύσω αυτόν άνωθεν.
..... Ο δε Γώγ και Μαγώγ δεν θα δυνηθώσι να διασκελίσωσι το περίφραγμα, ούτε να διατρυπήσωσιν αυτώ.
..... Και προσέθηκε το έργον τούτο είναι η ισχύς της μακροθυμίας του Κυρίου μου.
.....Όταν δε ο Θεός θελήση, θα μεταβάλω αυτό σε τεμάχια. Η επαγγελία του Κυρίου, μου είναι αλάνθαστος.
..... ελεύσεται ημέρα καθ΄ήν θα συμπυκνούνται ταύτα επ’ αλλήλων ως τα κύματα της θαλάσσης, η δε σάλπιγξ θα ηχήση και πάντας θα ενώσωμεν ομού *1
...... Την ημέραν εκείνην θα ορίσωμεν την Γέενναν δια τους απίστους.
*1 εις τον άγγελον Ισραφήλ δέδοται η φοβερή εντολή να ηχήση την σάλπιγγα κατά την ημέραν της κρίσεως.          
 *2 Ζούλ- Καρνέιν σημαίνει Δίκερως. Υπό το όνομα αυτό οι Μουσουλμάνοι εννοούσι τον Μέγα Αλέξανδρον. Η λέξη Κάρν = Κέρας, σημαίνει ωσαύτως άκραν, εσχατίαν, φρονούσι δε ότι αποδίδονται εις τον Μακεδόνα κατακτητήν, διότι κατέκτησε την τε Ανατολήν και την Δύσιν.
  Έκτοτε υπάρχουν σποραδικές αναφορές, αλλά και απόλυτη μυστικότητα από τις ονομαζόμενες «Μεγάλες δυνάμεις».
  Αναφορά υπάρχει στην Ναζιστική Γερμανία, όπου τα ναζιστικά στρατεύματα έκαμαν πολλές αποστολές στους Πόλους της γης και στην Ινδία οι οποίοες αναζητούσαν τις πύλες. Λέγεται ότι είχαν κτίσει και βάσεις, όπως επίσης και ότι τα Hanebu [Χανεμπού] αεροσκάφη σε σχήμα πιάτου που βρήκαν σε Γερμανικές στρατιωτικές βάσεις μετά την ήττα των Γερμανών, θεωρώντας συνεργασία Ναζιστών με μιαρά έθνη της Κοίλης γης για απόκτηση «υπερτεχνολογίας». Τα οποία απογειώνοντο και προσγειώνοντο κάθετα. 
  Σήμερα η Αμερική, η Ρωσσία, κυρίως έχουν στρατιωτικές βάσεις στους Πόλους της γης και μάλιστα προσφάτως, δηλαδή εν έτει 2012 είπαν ότι ανακάλυψαν την μυστική βάση του Χίτλερ στον Νότιο Πόλο.  
  Η θεωρία [προς το παρών] της Κοίλης γης, λέγει ότι η γη στο εσωτερικό της έχει κενό με ένα ήλιο στο κέντρο της όπου στο εσωτερικό της ζουν τα μιαρά έθνη.
  Αναφορά για αυτούς που ζουν στο εσωτερικό της γης, υπάρχουν από την αρχαιότητα όπου εκεί φυλάκισε ο Δίας, του Τιτάνες μετά την Τιτανομαχία, φτιάχνοντας χάλκινες πόρτες ο Ήφαιστος. Αναφορά υπάρχει και σε απόσπασμα  όπου αναφέρεται έργο του Λουκιανού, για ταξίδι στο εσωτερικό της γης.       

[η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου του συγγραφέως, διότι αντιγράφονται τα άρθρα του άνευ αναφοράς εις το όνομά του]

Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως  Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολόγιον» υπό έκδοσιν τέλος 2016.

http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου