Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Οι δαίμονες εις την αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό - ΤΟΥ Ομήρου Ερμείδης - Demons in Antiquity and Christianity - Homer Ermedes - there is a translator on the site

[η ανωτέρω  εικόνα προέρχεται  από την  ακόλουθη ιστοσελίδα :  http://ofis66.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9484.html#axzz4Kc5LPLBH] 
Ελληνική προϊστορία Οι δαίμονες εις την αρχαία Ελλάδα
 
Η λέξη δαίμων χρησιμοποιήθηκε εξαρχής για να αποδώσει την υπερβατική, «θεία» δύναμη στη γενικότερη της μορφή, τις περιπτώσεις δηλαδή που η προσωποποίηση της ήτο ατελής, που ο φορέας της δεν προβαλλόταν καθαρά.
  Η έννοια της μοίρας και της τύχης ήτο σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξεως δαίμων, άμεσα συνυφασμένες μαζί της.
  Από πολύ νωρίς χρησιμοποιήθηκε παράλληλα με την έννοια του θεού :
«μύθ θηναίης· δ’ Ολυμπόνδε βεβήκει ....
δώματ’ ς αγιόχοιο Δις μετ δαίμονας λλους» ....
Ομήρος «......», ραψωδία ., και στίχοι ....-....
  Όμως συχνά ο δαίμων διαστελλόταν προς τον θεό ως δύναμη κατώτερη και ασαφέστερη: «και θεοί και δαίμονες» [Αριστοφάνης «......» ...].
  Στους δαίμονες δεν απέδιδαν συνήθως λατρεία. Αυτή η ασαφέστερη θεία δύναμη μπορούσε να είναι η τύχη καλή ή κακή τού καθενός [«όλβιοδαίμιον», «κακοδαίμων»],
  Η θεία αυτή δύναμη μπορούσε ακόμη και να παραμείνει στην ψυχή αυτών που πέθαναν, τών νεκρών.
  Πολλές φορές όμως αποκρυσταλλώθηκε σε ατελείς προσωποποιήσεις που αποτέλεσαν τους συγκεκριμένους «δαίμονας» τών αρχαίων, είτε ως «καλά» είτε ως «κακά» πνεύματα.
  Ο Αγαθοδαίμων ή Αγαθός δαίμων είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις «καλού» πνεύματος.
  Οι δαίμονες των ποταμών είναι επίσης αγαθοποιά πνεύματα και εικονίζονται συχνά ως Ανθρωποκέφαλοι ταύροι ή κερασφόροι άνθρωποι.
  Ο Αχελώος είναι ο πιο γνωστός από αυτούς.
Αγαθοί συνήθως είναι και οι δαίμονες της θάλασσας που έχουν την ιδιότητα να μεταμορφώνονται συχνά.
  Ο Πρωτεύς, ο Άλιος γέρων, οι Τρίτωνες κ.λ.π. Αγαθοποιοί αλλά και πολλές φορές επίφοβοι είναι άλλοι δαίμονες, όπως το πνεύμα της εξοχής, ο τραγόπους Παν, οι Νύμφες, οι Σάτυροι και οι Σειληνοί.
  Ακόμη και η Έρις, η Φιλονεικία, μπορεί να είναι η καλή, η άμιλλα, ή η κακή ο φθόνος, κατά τον Ησίοδο. Όμως ο φόβος για την ασαφή υπερβατική δύναμη δημιούργησε πιο πολλούς κακούς δαίμονες [βλ. χαρακτηριστικά την έννοια στον Πλούταρχο .... ....].
  Οι Χήρες, είναι δαίμονες της καταστροφής, ο Ύπνος και ο Θάνατος, ο Φόβος, οι Γοργόνες, οι Ερρινύες, δαίμονες της Νεμέσεως, οι Άρπυιες, πνεύματα των καταστροφικών άνεμων, ο Τυφών, η τυφλή δύναμη, οι Σειρήνες, η Σφίγξ κ.ο.κ. είναι τα πιο γνωστά παραδείγματα.
  Τέτοιοι όμως δαίμονες, με τη σημασία περίπου που πήρε ως σήμερα η λέξη, υπήρχαν αναρίθμητοι και στους αρχαίους. Π.χ. Κότας, «δαίμων παρά Κορίνθιοι, τιμώμενος, έφορος των αισχρών» [Λεξικό ......]. Πυιναί «ήγουν αι κολαστικαί δαίμονες» [..... Σχόλια], εις Χρησμούς Ζωροαστρισμού ....], Μορμόνες, «πλάνητες δαίμονες» [Ησύχιος]. Δαίμονες είχε φαίνεται και η μινωϊκή και μυκηναϊκή θρησκεία, όπως π.χ. τους ονόμορφους οιψίους.
Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου, επειδή αναπαράχθηκαν άρθρα του συγγραφέως άνευ αναφοράς του ονόματός του, της ιστοσελίδος αλλά και του βιβλίου μέρος α που αναφέρεται κάτωθι.
[η ανωτέρω  εικόνα προέρχεται  από την  ακόλουθη ιστοσελίδα :  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/11/o_7006.html]
Χριστιανική ιστορία Οι δαίμονες εις τον χριστιανισμό
Η φύση των αγγέλων είναι, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, κτιστή και κατά συνέπεια τρεπτή και δεκτική αλλοιώσεως.
  Οι άγγελοι αναφέρεται, επίσης, ότι πλάστηκαν ως αυτεξούσια πνευματικά όντα.
  Ένας άγνωστος, όμως αριθμός αγγέλων έκανε κακή χρήση αυτής της αυτεξουσιότητος με αποτέλεσμα να εκπέσει της αρχικής τους θέσεως, όπως αναφέρει ο Πέτρος εις την Επιστολή του την .., εις το κεφάλαιο .. και εις τον στίχο .. : .. «ε γρ Θες γγέλων μαρτησάντων οκ φείσατο, λλ σειρας ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν ες κρίσιν τηρουμένους», επίσης ο Ιούδας εις την Επιστολή του εις τον στίχο .. : .. γγέλους τε τος μ τηρήσαντας τν αυτν ρχν, λλ πολιπόντας τ διον οκητήριον ες κρίσιν μεγάλης μέρας δεσμος ϊδίοις π ζόφον τετήρηκεν·».
 Έκτοτε οι εκπεσόντες άγγελοι, διάβολοι ή δαίμονες, καθώς ονομάζονται, τράπηκαν, σταθεροποιήθηκαν και ταυτίστηκαν με το κακό, αντιστρατευόμενοι το θέλημα του Θεού και παρακινώντας τον άνθρωπο να πράξει το ίδιο.
Η ύπαρξη των δαιμόνων, την οποία αρνούνται μερικοί νεώτεροι Διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι, επηρεασμένοι από τα διδάγματα του ορθολογισμού, μαρτυρείται σαφώς και από την Αγία Γραφή και από την Ιερή Παράδοση τής Εκκλησίας.
  Ήδη στην Π. Διαθήκη, όχι μόνο γίνεται λόγος περί δαιμόνων, αλλά και μνημονεύεται ο αρχηγός τους, ο διάβολος [...........], που θεωρείται ως ο αίτιος του θανάτου [...........]. Στην Κ. Διαθήκη, ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για δαίμονες, και όχι απλώς ευθυγραμμίζεται με τις ιουδαϊκές αντιλήψεις της εποχής του αλλά πιστεύει και βεβαιώνει κατηγορηματικά την ύπαρξη του διαβόλου και των πονηρών γενικά, πνευμάτων. Έτσι ο Χριστός αντιμετώπισε και νίκησε στην έρημο τον διάβολο, όταν ο δαίμονας προσπάθησε να τον βάλει σε πειρασμό, όπως αναφέρεται εις το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιον εις το κεφάλαιο .. και εις τους στίχους ..-..
.. Τότε ᾿Ιησος νήχθη ες τν ρημον π το Πνεύματος πειρασθναι π το διαβόλου,
.. κα νηστεύσας μέρας τεσσαράκοντα κα νύκτας τεσσαράκοντα στερον πείνασε.
.. κα προσελθν ατ πειράζων επεν· ε υἱὸς ε το Θεο, επ να ο λίθοι οτοι ρτοι γένωνται.
.. δ ποκριθες επε· γέγραπται, οκ π᾿ ρτ μόν ζήσεται νθρωπος, λλ᾿ π παντ ήματι κπορευομέν δι στόματος Θεο.
.. Τότε παραλαμβάνει ατν διάβολος ες τν γίαν πόλιν, κα στησιν ατν π τ πτερύγιον το ερο,
.. κα λέγει ατ· ε υἱὸς ε το Θεο, βάλε σεαυτν κάτω· γέγραπται γρ τι τος γγέλοις ατο ντελεται περ σο, κα π χειρν ροσί σε, μήποτε προσκόψς πρς λίθον τν πόδα σου.
.. φη ατ ᾿Ιησος· πάλιν γέγραπται, οκ κπειράσεις Κύριον τν Θεόν σου.
.. Πάλιν παραλαμβάνει ατν διάβολος ες ρος ψηλν λίαν, κα δείκνυσιν ατ πάσας τς βασιλείας το κόσμου κα τν δόξαν ατν,
.. κα λέγει ατ· τατα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσν προσκυνήσς μοι.
.. τότε λέγει ατ ᾿Ιησος· παγε πίσω μου, σαταν· γέγραπται γάρ, Κύριον τν Θεόν σου προσκυνήσεις κα ατ μόν λατρεύσεις.
 ... Τότε φίησιν ατν διάβολος, κα δο γγελοι προσλθον κα διηκόνουν ατ».
   Επίσης πολλές φορές εμφανίστηκε να εξουσιάζει με τα θαύματά του τα πονηρά πνεύματα, ενώ την ίδια εξουσία παραχώρησε και στους μαθητές του, όπως αναφέρεται μέσα στο
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εις το κεφάλαιο.., και εις τον στίχο .. :
.. Κα προσκαλεσάμενος τος δώδεκα μαθητς ατο δωκεν ατος ξουσίαν πνευμάτων καθάρτων στε κβάλλειν ατ κα θεραπεύειν πσαν νόσον κα πσαν μαλακίαν.
  Τέλος, το «έργο του θεανθρώπου αποσκοπούσε στη λύση των έργων του διαβόλου», όπως αναφέρεται εις την .. Επιστολή του Ιωάννου, εις το .. κεφάλαιο και εις τον στίχο .. : .. «ο καθς Κάϊν κ το πονηρο ν κα σφαξε τν δελφν ατο· κα χάριν τίνος σφαξεν ατόν; τι τ ργα ατο πονηρ ν, τ δ το δελφο ατο δίκαια».
  Οι Πατέρες της Εκκλησίας μιλούν εκτενώς περί των δαιμόνων [συνοπτικώς βλ. Ιωάν. Δαμασκηνού. Εκδόσεις Ορθοδόξου Πίστεως .., ... ......, ... .. .....], για την αιτία που εξέπεσαν, για τους τρόπους που ενεργούν, για την αντίθεσή τους προς το θείο θέλημα και προς το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, για την προσπάθεια τους να παρασύρουν τον άνθρωπο εις το κακό. Καθώς και για τα μέσα, με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει κατά του διαβόλου, δηλαδή την προσευχή, την εγρήγορση και γενικότερα την κοινωνία με τον Θεό και τη βοήθεια που ο Θεός προσφέρει εις τον άνθρωπο για την αντιμετώπιση του κακού. [πρβλ. και .... ... .. .....]. Σύμφωνα με τους Πατέρες, στα διάφορα πάθη που τυραννούν τους ανθρώπους και τους σπρώχνουν προς το κακό αντιστοιχούν ορισμένοι δαίμονες.
  Οι δαίμονες αυτοί προσωποποιούνται στο συγκεκριμένο πάθος: έτσι έχουμε τον δαίμονα τής πορνείας, τον δαίμονα της αλαζονείας, της κενοδοξίας, της λαιμαργίας κ.ά.
  Εναντίον των δαιμόνων αυτών οι συνειδητοί χριστιανοί, και κυρίως η μαχητική τους πρωτοπορία [οι μοναχοί, οι ασκητές, οι ερημίτες], έχουν κηρύξει αμείλικτο πόλεμο. Στα ασκητικά συγγράμματα τού μεσαίωνα βλέπουμε, ήδη, διαμορφωμένη μια ολόκληρη στρατηγική για την αντιμετώπιση των δαιμονικών επιθέσεων.
Έτσι από την Κλίμακα του Ιωάννου του Σιναίτου [....- ... ...ας] μαθαίνουμε ότι οι ασκητές, μέσα στα πλαίσια των αγώνων τους κατά του κακού, υποκρίνονταν πολλές φορές τους αμαρτωλούς προκειμένου να μένουν ανενόχλητοι από τους δαίμονες.
  Στο κείμενο αναφέρονται πολλά τέτοια παραδείγματα: κάποιος από τους αδελφούς ενός κοινοβίου, δίχως καθόλου να ενδιαφέρεται για την πρωτοκαθεδρία της κοινότητος, προσποιείται τον «υπέρ ταύτης πονούντα», ένας άλλος υποκρίνεται ότι τρώει σταφύλια με ιδιαίτερη λαιμαργία, «γαστρίμαργον εαυτόν εμφανίζων τοις δαίμοσιν» [Λόγος .... μέρος.. , ..]. Για τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων τα αγάλματα της αρχαίας θρησκείας αποτελούν κατοικίες δαιμόνων και μπορούν να καθαρθούν μόνο με τη θαυματουργή δύναμη του σταυρού.
  Ένας τέτοιος δαίμονας, λόγου χάρη ενοικούσε σε μαρμάρινο είδωλο της Αφροδίτης, εις την πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τη διήγηση του Μάρκου Διακόνου [βίος του Αγίου Πορφυρίου. ...], όταν οι χριστιανοί της πόλεως έφεραν, τελετουργικά, το σημείο του σταυρού κοντά στο είδωλο «ο ένοικών δαίμων... μή φέρων ιδείν το φοβερόν σημείον, έξελθών έκ του μαρμάρου μετά αταξίας πολλής, έρριψεν αυτήν την στήλην και συνέκλασεν αυτήν εις πολλά κλάσματα».
  Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, ο διάβολος και οι θιασώτες του δαίμονες, μετά την οριστική και αμετάκλητη τροπή τους προς το κακό θα λάβουν, μαζί με τους αμετανόητους αμαρτωλούς ανθρώπους, κατά την Δευτέρα Παρουσία, ως τιμωρία τους, την αιώνια καταδίκη εις το πυρ της Κολάσεως. 
.. Τότε ρε κα τος ξ εωνύμων· πορεύεσθε π’ μο ο κατηραμένοι ες τ πρ τ αώνιον τ τοιμασμένον τ διαβόλ κα τος γγέλοις ατο· [Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιο ..’(..ο) στίχος ..]. Η Εκκλησία ανέκαθεν διαβάζει εξορκισμούς εναντίον των πονηρών πνευμάτων κατά την ιερή ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
Όμως η χριστιανική διδασκαλία επίσης αναφέρεται και εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο Ψαλμοί όπου λέγει : Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια» - Ψαλμοί ..:.. Βλέπουμε ότι θεωρούν όλους τους άλλους θεούς δαιμόνια [διαβόλους], ενώ ο χριστιανικός θεός είναι καλός θεός. Και ο νοών νοείτω….
Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου, επειδή αναπαράχθηκαν άρθρα του συγγραφέως άνευ αναφοράς του ονόματός του, της ιστοσελίδος αλλά και του βιβλίου μέρος α που αναφέρεται κάτωθι.
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολόγιον», μέρος β,  [μέρος α, 1998 εκδόσεις Γεωργιάδης] υπό έκδοσιν
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.307

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου