Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Η προδοσία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 μέσα από ένα Ποντιακό τραγούδι, του Όμηρου Ερμείδης - The betrayal of the fall of Constantinople in 1453 through a Pontic song, by Homer Ermidis - there is a translator on the website


 Η προδοσία της Κωνσταντινουπόλεως αποδίδεται στην προδοσία του άπιστου Γενουάτου στρατηγού Ιωάννη Ιουστινιάνη και της Δωδεκάδας, των δώδεκα συμβούλων του βασιλέως Κωνσταντίνου.*

Την  Πόλην όταν ώριζεν ο Έλλεν Κωνσταντίνον,
  είχε πορτάρους δίκλοπους (δίγνωμους), αφέντες φοβετσιάρους,
  είχεν αφέντην σερασκέρ’ (αρχηγό στρατού) τομ μέγαν Ιωάννην.
    Εκείνος είχε σύνοδον Ρωμαίους δωδεκάραν,
5  εκείνος είχεν μεκχεμέν (κριτές) Ρωαμίους αφεντάδες.
    Εκείν’ κ’(δεν)  εκρίν΄ ναν δίκαια, εδώκαν τα κλειδιά.
    Εκλείδωσαν τας εγκλησιάς και την αγί Σοφίαν.
    Απ΄ ουρανού κλειδίν’ ερθέν΄ς σ’ αγί Σοφιάς την πόρταν.
    Χρόνους  έρθαν κι επέρασαν, καιροί έρθαν κι εδέβαν,
10 ’νεσπάλθεν (λησμονήθη) το κλειδίν αθές, (αυτής)κι επέμ΄ νεν
    κλειδωμένον
     Θέλ΄ απ΄ ουρανού μάστοραν και από την γην αργάτεν .
Το νόημα του στίχου :
για να ανοιχτή η πόρτα της Αγιάς Σοφιάς χρειάζεται τεχνίτη από τον ουρανό κι εργάτη  από τη γη.
* Βλέπε Ν. Πολίτη, Εκλογαί, Επίμετρον Β΄, 5. Πρβλ. Γ.Α. Μέγα, Το πάρσιμο της Πόλης εις τα τραγούδια του Πόντου : Ελληνική Δημιουργία, Β΄ (1949), τόμος Γ΄ στίχος 900-901, του ιδίου, Οι Τραπεζουντιακοί θρήνοι επί τη αλώσει της Κωνσταντινουπόλεως : Επετηρίδα  Λαογραφίας Αρχείου, 8 (1957), σ. 3 κε. 
 Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου, επειδή αναπαράχθηκαν άρθρα του συγγραφέως άνευ αναφοράς του ονόματός του, της ιστοσελίδος αλλά και του βιβλίου μέρος α που αναφέρεται κάτωθι.
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολόγιον», μέρος β,  [μέρος α, 1998 εκδόσεις Γεωργιάδης] υπό έκδοσιν
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.375

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου