Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Απόπειρα δολοφονίας του Καποδίστρια και κοτζαμπάσηδεςπόσπασμα π το βιβλίο το Παναγιώτη Καλεβρ «πιστολαί» πού κδόθηκε ν θήναις 1856
Φίλε !
ν θήναις τν 12 πριλίου 1855.
 
Καθ' ν σο δωσα πόσχεσιν, σο γράφω κα σήμερον. Μ δυσχεραίνς δι τς κατ τς Δύσεως κθέσεις μου, κα πίστευέ με ς φιλαλήθη. Ο γγλογάλλοι, μ δυνάμενοι δι τς ηθεσας ατίας ν' ποκτήσωσι δικαιώματα πί το λληνικο θρόνου κα θεωροντες τόν Καποδίστριαν ς τό μόνον πρόσκομμα τν πολιτικν κα θρησκευτικν ατν σχεδίων, κατέβαλον πσαν προσπάθειαν πως καταστρέψωσιν ατόν δι τν δίων μογενν, μεταχειρισθέντες ς ργανα τος Μπαρλαίους, τό ντιμον τοτο κόμμα, κα τος παδούς το προνομιούχου συστήματος τς διαδοχικς εγενείας χοντες πί κεφαλς τν Α. Μαυροκορδάτον καί τινας σχολαστικος λογίους. Ο Γάλλοι, φ’ τέρου, τν ατν σκοπν πιδιώκοντες, προσέλαβον τος Μοσχομαγκίτας, τό λλο ντιμον κα τοτο κόμμα, π τν ρχηγίαν το . Κωλέτου κα τν πλαρχηγν τν χόντων ξιώσεις, ντων πάντων μαθητν το λ Πασ τν ωαννίνων, διδασκάλου φοβερο πάσης διαφθορς κα κακίας. Συνεμάχησαν δ μφότερα τ κόμματα τατα κα παρεδέχθησαν τν ταιρείαν το Ροπάλου το ρακλέους, συνεργοντος κα το Κορα κατ το Καποδιστρίου. Κορας, οτε πολιτικς, οτε νομομαθς, οτε μπειροπόλεμος, λλ' πλος κα ριστος φιλολόγος ν, συνεργαζόμενος περ τ τοιατα νόμιζεν τι εηργέτει τ θνος ατο, μεριμνν περί τν συνεπειν, ξ ν πήρετο το θνους καταστροφ, οαν πέφερε κα κατ τς πατρίδος ατο Χίου, ν τει 1826. Πρεσβεύων τι ο Γάλλοι σαν δελφοί ατο, πιστο δ φίλοι το λληνικο θνους, νήργησε δί ατν, τν πελευθέρωσιν τς Χίου, μηδενισθεσαν εθς μα μαθον τν ες τήν λλάδα φιξιν το Καποδιστρίου, γκαταλείψαντες τό πλθος τοσούτων θων ες τήν διάκρισιν τν αμοβόρων Τούρκων, κα διαφορήσαντες περί τς συμβάσης κείνης νιλεος σφαγς. Τατα κα τοιατα νεργήσας Κορας περισκέπτως, κα συναισθανθες πόσων κακν πρόξενος γένετο, τύπτετο τοσοτον π το συνειδότος, στε, κατατηκόμενος καταπαύστως π τς λύπης, πέθανεν αφνηδίως, οδένα δαπανήσας πέρ το γνος βολόν, οδέν δωρήσας κ τν βιβλίων ατο, δι’ πέχθειαν πρς τν Καποδίστριαν κα πρς τν ωσσίαν, ς καταστρέψασαν τήν ταιρείαν τς θηνς. Α σωζόμεναι πιστολα ατο μαρτυροσι τν λήθειαν τν λόγων μου.Τατα διοργανίσαντες ο σύμμαχοι εεργέται τς λλάδος δι τούτων φιαλτν κα Παυσανίων, διέτρεφον διηνεκς τς διχονοίας, πέθαλπον καταπαύστως τς ταραχς κα τος μφυλίους πολέμους, να ποδείξωσι τ λληνικόν θνος ταραχοποιν, σκανδαλδες, νίκανον κα νάξιον λευθερίας κα ατονομίας, παινοντες κα γκωμιάζοντες τος Τούρκους λλ, τύχ γαθ, νεκεν τς ντιζηλίας των δύο Δυνάμεων τς γγλίας κα Γαλλίας, κα χάριν τν ντιθέτων πολιτικν ατν συμφερόντων, οδν τν σχεδίων τούτων τελεσφόρησεν, ντενεργούντων τν γγλων κατ τν Γάλλων, σάκις διαίτερον πρόκειτο τν μν δέ συμφέρον. δο, φίλε μου, πολιτικ το Καποδιστρίου μετ τς ωσσίας, κα τν δυτικν Δυνάμεων ποα πρξε, διαρκοντος το λληνικο γνος.
Μετά τόν μπρησμν το ν Πόρ λληνικο στόλου, καταστραφέντος ν δρ, συνελθόντων τν συνομωτν το Ροπάλου το ρακλέους δι το νδρέου Μιαούλη, κα κατ προτροπν το Α. Μαυροκορδάτου, κα το Λαζάρου Κουντουριώτου, παδν πάντων το γγλικο κόμματος, παρευρέθην ν μι πρωΐ ες το Κυβερνήτου, χων καθ' κάστην λευθέραν τν εσοδον. - πηρέτης, Νικολέτος, φέρων πρός ατν τν συνήθη καφ κα θέσας π τς τραπέζης, επε μετά φωνς γρίας, «Λάβετε τόν καφέ ξοχώτατε.» -Παραξενευθες Κυβερνήτης δι τν παράτολμον κα συνήθιστον τοτον τρόπον, επε: «ΙΙς; τί λέγεις; τί παθες; οδέποτε λλοτε φέρθης κατ' ατν τν τρόπον; τί συνέβη; τί τρέχει; Σ’ φαρμάκωσα, δι το καφέ, επε, λαβν εκοσιπέντε χιλιάδες γρόσια δο κα τ χρήματα, (δείξας ατ ες δούπιας τς σπανίας). –Τς σο τά δωσε, κα πόθεν τ φερον, ρώτησεν Κυβερνήτης.»  -π τν δραν δραος τις ακενδύτης κα γνωστος λθν νήγγειλεν τι Λάζαρος Κουντουριώτης πεμψε τ ποσν τοτο πρς μ, κτς λλων ποσχεθέντων βραβείων, δι ν βάλω διος τ δηλητήριον ες τν προσφερόμενον τ Κυβερνήτ καφέ. -πεκρίθην τι νέδιδον πρός ξακρίβωσιν τς προκειμένης δολοφονίας, ποσχεθες πσαν χεμύθειαν δ ρακενδίτης κενος δν τν πρξιν κτελούμενην, κα πιστεύων ες τος λόγους μου, νεχώρησε παρ χρμα.
κ το περιστατικο τούτου φοβηθες Κυβερνήτης μ φαρμακώσωσι κα τος δελφος ατο, τν μν Βυάρον παρευθς ξαπέστειλεν ες Κέρκυραν, τν δ Αγουστνον παρέλαβεν μοτράπεζον, κα τ χρήματα διέταξε ν δοθσι νελλειπς τ πηρέτ. «Οδέποτε πίστευον, μο λεγεν, τι πρχέ τις μεταξ τν λλήνων τοσοτον δόλιος στε ν πιβουλευθ τν ζωήν μου τ κακν πέφερον ες τ θνος, πως κα σον δυνήθην, ντιπροσωπεύσας ατ, περασπίσθην είποτε κα σωσα π τν ξωτερικν χθρν. χω τν συνείδησιν καθαρν, θάνατος οδν λλο, παλλαγ το νθρώπου π τν δεινν το βίου τούτου. Κτσον Καλεβρ, μο πρόσθεσεν, νομα καλν, θήρευε τήν ρετήν. Μυριάδες νδρν φονεύθησαν ες τς μάχας πέρ πίστεως κα πατρίδος, κα τ νομα ατν θάνατον διαμένει. ς ποθάνω πως πέτρωται, ν σ μως πάρχω, φιερ λην τν ζωήν μου πέρ το λληνικο θνους σως θάνατός μου παλλάξ τν λλάδα π τν σωτερικν κα ξωτερικν χθρν. Γενηθήτω τό θέλημα Κυρίου!» -Λέγων τατα πεδείκνυε ταραχήν τινα νδόμυχον κα μπόδισε τήν ποχώρησίν μου π το δωματίου καθ' ν στιγμν εσλθεν Πέτρος Μαυρομιχάλης, λος ξηγριωμένος, μεταβς δι' δείας π τς φυλακς. πεσύρθην ες τ παρακείμενον δωμάτιον ξ ο κουσα τς γερόχους ταύτας λέξεις. «Κορφιάτη, σ κατέστησα Σουλτάνον, χρεωστες ν μ διορίσς βιζύρην, διότι μην μπέης τς Σπάρτης νέκαθεν κα τώρα οδν εμ νόμασόν με πάλιν μπέην τς Σπάρτης, κα κήρυξον τν Σπάρτην καθέδραν τς λλάδος, ς τ πάλαι πρχε.» κα λλα τοιατα. - Κυβερνήτης πήντησεν ταράχως. Γέρων ατός τίτλος εναι Τούρκικος, κα οχ λληνικς κατεστράφησαν ο Τορκοι, κατεστράφησαν κα τ ξιώματα κα ο νόμοι κα πσα ξουσία ατν. λλάς οτε εχεν, οτε χει τοιούτους τίτλους οδεμία συνέλευσις νέκρινε τ τοιατα ξιώματα κα οδέν δύναμαι γ, νευ τς συγκαταθέσεως το θνους. - Μαυρομιχάλης πήντησε. «Θά τό κάμς θέλεις κα δέν θέλεις μες σ' φέραμεν, μες σ διώκομεν.» Τατα επν μετ' ργς κα κδικήσεως πλθεν. λος γώ τότε τεταραγμένος προέβην νώπιόν το Κυβερνήτου. -«Βλέπεις, επε, Καλεβρ, ποα γρια θηρία κατασπαράττουσι τν τάλαιναν λλάδα! Μαυρομιχάλης, κουσες δίοις σ, ζητε ν κηρύξω ατν Πρίγγιπα τς Σπάρτης κα τν Σπάρτην καθέδραν τς λλάδος, Κουντουριώτης τς δρας, Μαυροκορδάτος το Μισολογγιο, Κωλέτης τς πείρου, κα λλοι μικρότεροι τούτων θέλουσι ν γίνωσι Κόμητες κα Δοκες κατ τς παρχίας ατν, ς ν ατο σωσαν τν λλάδα ο δ παδο το λ πασ, ν κάστ παρχί τς γεννήσεως ατν, ζητοσι τν πλαρχηγίαν διαδοχικήν. Κατ’ κείνην τν στιγμν, προσελθόντων τν πρέσβεων, νεχώρησα. Περαίνων μέχρι τούτων τν παροσαν σ σπάζομαι λοψύχως.
πεξεργασία καί πληκτρολόγηση Καρζς Νικόλαος (www.kapodistrias.info)
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου