Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ανθελληνισμός των χριστιανών ή των εβραίων - Ο ανθελληνισμός της Παλαιάς Διαθήκης
Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο «Δευτερονόμιον» κεφάλαιο ιβ και στίχος 2 αναφέρει :
2 ἀπωλεί ἀπολεῖτε πάντας τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν, οὓς ὑμεῖς κληρονομεῖτε αὐτούς, ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω δένδρου δασέος.
[Παλαιά Διαθήκη, εκδόσεις θεολόγων Νέα Ζωή, 2000]

2 Θέλετε αφανίσει όλους τους τόπους, όπου τα έθνη, τα οποία θέλετε κυριεύσει, ελάτρευαν τους θεούς των, επάνω εις τα υψηλά όρη, και επάνω εις τους λόφους και υποκάτω εις παν δένδρο πράσινο. 
[Παλαιά Διαθήκη, τυπωθέν εν Λόνδρα εν έτει 1835 ]
[μεταξύ 1ου και 2ου υπάρχει αλλοίωση κειμένου εις την πάροδο.. του χρόνου]
Ακολουθεί η περίφημη επωδός
Παλαιά Διαθήκη, στον βιβλίο του «Ζαχαρία» [προφήτου], στο κεφάλαιο θ, και στον στίχο 13:
13 διότι ενέτεινά σε, Ιούδα εμαυτώ εις τόξον, έπλησα τον Εφραίμ και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού.
[Παλαιά Διαθήκη, εκδόσεις θεολόγων Νέα Ζωή, 2000]
13 διότι ενέτεινα τον Ιούδαν δια τον εμαυτόν μου ως τόξον  ισχυρώς ενέτεινα τον Εφραίμ, και εξήγειρα τα τέκνα σου, Σιών κατά των τέκνων σου, Ελλάς και σε έκανα ως ρομφαίαν μαχητού.
[Παλαιά Διαθήκη, τυπωθέν εν Λόνδρα εν έτει 1835 ]
[μεταξύ 1ου και 2ου υπάρχει και αλλοίωση κειμένου εις την πάροδο…. Του χρόνου]
 Επίσης εις την Παλαιά Διαθήκη εις το βιβλίο Μακαββαίοι αναφερόμενο εις τους Έλληνες βασιλείς της περιοχής όπως εις το βιβλίο «Μακαββαίων» εις το Α κεφάλαιο και εις τους στίχους 7-10 όπου αναφέρει :
7 καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανε.
8 καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ.
9 καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ.
10 καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς ᾿Αντίοχος ᾿Επιφανής, υἱὸς ᾿Αντιόχου βασιλέως, ὃς ἦν ὅμηρα ἐν τῇ Ρώμῃ· καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας ῾Ελλήνων.
  Όπου η ρίζα των κακών ήτο ο Αντίοχος ο Δ ο Επιφανής, και ήτο ένας από αυτούς που πλήθυναν τα κακά του κόσμου…. Ενώ ο Mακεδόνας στρατηγός και βασιλέάς Αντίοχος ο Δ΄ για το τεράστιο έργο του ονομάστηκε «Νικηφόρος» και «Επιφανής».
  Ο ιστορικός Πολύβιος τον χαρακτηρίζει «πρακτικόν και μεγαλεπήβολον και του της βασιλείας ονόματος άξιον» (28.18).
  Εις το βιβλίο των «Μακαββαίων» Β, κεφάλαιο Η και στίχος 34 – 35 αναφέρει :
34 ὁ δὲ τρισαλιτήριος Νικάνωρ, ὁ τοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πράσιν τῶν ᾿Ιουδαίων ἀγαγών
35 ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν κατ᾿ αὐτὸν νομιζομνων ἐλαχστων εἶναι, τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα, διὰ τῆς μεσογείου, δραπέτου τρόπον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας, ἧκεν εἰς ᾿Αντιόχειαν ὑπεράγαν δυσημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ
  Ο Έλληνας στρατηγός του Αντιόχου του Δ του Επιφανούς είναι τρισαλητήριος, αυτός
Είναι ο επονομαζόμενος ο Νικάνωρ ο του Πτολεμαίου.
  Επίσης πάλι εις το βιβλίο των «Μακαββαίων» Θ και στίχους 32-38 αναφέρει :
32 αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόθεος συνέφυγεν εἰς Γάζαρα λεγόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρούριον, στρατηγοῦντος ἐκεῖ Χαιρέου.
33 οἱ δὲ περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἄσμενοι περιεκάθισαν τὸ φρούριον ἡμέρας τέσσαρας.
34 οἱ δὲ ἔνδον τῇ ἐρυμνότητι τοῦ τόπου πεποιθότες ὑπεράγαν ἐβλασφήμουν καὶ λόγους ἀθεμίτους προΐεντο.
35 ὑποφαινούσης δὲ τῆς πέμπτης ἡμέρας, εἴκοσι νεανίαι τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον πυρωθέντες τοῖς θυμοῖς διὰ τὰς βλασφημίας, προσβαλόντες τῷ τείχει ἀρρενωδῶς καὶ θηριώδει θυμῷ τὸν ἐμπίπτοντα ἔκοπτον.
36 ἕτεροι δὲ ὁμοίως προσαναβάντες ἐν τῷ περισπασμῷ πρὸς τοὺς ἔνδον, ἐνεπίμπρων τοὺς πύργους καὶ πυρὰς ἀνάψαντες ζῶντας τοὺς βλασφήμους κατέκαιον. οἱ δὲ τὰς πύλας διέκοπτον, εἰσδεξάμενοι δὲ τὴν λοιπὴν τάξιν προκατελάβοντο τὴν πόλιν.
37 καὶ τὸν Τιμόθεον ἀποκεκρυμμένον ἔν τινι λάκκῳ κατέσφαξαν καὶ τὸν τούτου ἀδελφὸν Χαιρέαν καὶ τὸν ᾿Απολλοφάνην.
38 ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι μεθ᾿ ὕμνων καὶ ἐξομολογήσεων εὐλόγουν τῷ Κυρίῳ τῷ μεγάλως εὐεργετοῦντι τὸν ᾿Ισραὴλ καὶ τὸ νῖκος αὐτοῖς διδόντι.
  Οι πέντε αδελφοί Μακκαβαίοι εορτάζονται ως άγιοι από την Εκκλησία της Ελλάδος την 1η  Αυγούστου. Το επίσημο όργανο εκκλησιαστικών οργανώσεων «Ορθόδοξος Τύπος» εις το φύλλο της 25ης Ιανουαρίου του 2002, φιλοξενεί άρθρο του θεολόγου Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη με τίτλο «Το άγος των Ελλήνων – Αντιβλασφημικός Συναγερμός» που αναφέρει:
  «Στα χρόνια εκείνα τα ηρωϊκά των Μακκαβαίων, που κυβερνούσε την Παλαιστίνη ο Αντίοχος ο Δ΄ ο Επιφανής –αλλά στην πραγματικότητα ασεβής και αδίστακτος–, στρατιώτες δικοί του είχαν καταλάβει κάποιο φρούριο και αγέρωχοι το θεωρούσαν απόρθητο. Μέσα λοιπόν εις την αλαζονεία τους βλασφημούσαν τον Θεό και τους πολιορκητές του Ιούδα του Μακκαβαίου με λόγους αθέμιτους και υβριστικούς.
Τα παλληκάρια όμως του Ιούδα άλλους έσφαξαν και άλλους «πυράς ανάψαντες ζώντας τους βλασφήμους κατέκαιον»… και ο νοών νοείτω…..
  Και τέλος εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο του «Δανιήλ» εις το Η (8ο ) κεφάλαιο εις τον στίχο 21 αναφέρει :
21 ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς ῾Ελλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.
  Ο βασιλέας των Ελλήνων ο Μέγας Αλέξανδρος είναι τράγος, ο οποίος έχει και ένα μεγάλο κέρατο ανάμεσα εις τους οφθαλμούς του.    

Από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη «Έλληνες ή ελληνίζοντες Χριστιανοί»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου